En levende restaurant ønskes etableret, bestående af en gruppe somaliske kvinder, der alle har ressourcer og et stærkt ønske om at dele ud af deres passion.

De ønsker at etablere en restaurant/café og et meget aktivt cateringfirma som leverer til hele Aarhus.

En virksomhed der har fokus på at skabe madoplevelser og som ligger vægt på god service og glade kunder.

Der forestilles en restaurant/cafe, som byder på hovedsageligt somalisk mad, men som afspejler den mangfoldige kultur i Gellerup, igennem bl. a. forskellige foredrag, digtoplæsninger, folkedans, musik, emneuger mm. Herunder italiensk/engelsk inspireret mad, da Somalia er en tidligere koloni og har hentet en del inspiration og skikke fra de lande.

De ønsker en virksomhed der sætter fokus på at lære kunder og det omkringliggende samfund om andre kulturer, inspirere og undervise andre i iværksætteri og derigennem skabe en bedre integration af både dem selv, deres børn, naboer og by.


SUPPORT FRA:

 • Jobcenter, inspirator, netværker og koordinator: Tara Magill og Trine Thomsen
 • Boligsociale sekretariat Brabrand, støtte, koordinering og CV/Jobansøgnings support: Senay Arikan/Ghassan Hassoun
 • Jobcenter, brobygger m. fokus på at rammesætte: Monike Sommer
 • Kaffe Fair støtte til at få hygiejnebevis for alle kvinderne: Rhoda Ahmed
 • Mikrolån, coaching og indstiller til forløb af Kaltuma: Steen Rehoff Larsen
 • City sleep in, samarbejdspartn. og ejer af lokation for restaurant: Poul Pablo Nørgaard
 • Inspirator og sparring: Christian Fumz

 

SITUATIONSBESKRIVELSE

 • 14 somaliske kvinder ønsker at starte deres egen virksomhed.
 • De er dybt passionerede omkring det at lave mad og skabe bevidsthed omkring den somaliske kultur på en inspirerende og inddragende måde og på sigt blive selvforsørgende.
 • De ønsker at være rollemodeller for dem selv, deres børn, naboer og samfund. 
 • De ønsker at inddrage andre kulturer, bl. a. ved at invitere arabiske kvinder til at lave mad én uge, få foredragsholdere til at komme på deres restaurant/cafe, musikere m.m.
 • De er alle på kontanthjælp og med varierende ressourcer/arbejdsevne. 
 • Jobcenteret støtter visionen, og trækker på deres netværk for at finde folk til at støtte kvinderne i etablering af deres virksomhed. 
 • De er initiativrige og har fundet gratis lokaler at være i fra medio januar, igennem City Sleep In og to år frem. Der bliver stillet møblement til rådighed. 
 • FO-Aarhus står for vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt praktik med følgende indhold: Støtte og opkvalificering til kvinderne i forhold til at drive en kantine, oplæring i indkøb og at lave madplaner, oplæring i egenkontrol i en kantine, hjælp til at blive mere og mere selvhjulpne i at drive en kantine, støtte i forhold til egne styrker og kompetencer.

 

MULIGHEDER

 • 14 selvforsørgende glade kvinder der alle er i beskæftigelse
 • Kvinderne kan være inspiratorer for andre, tage ansvar og mestre eget liv, for derigennem at stå på egne ben, uafhængigt af systemet.
 • Kvinderne skaber med fællesskabet for øje og står derigennem mere trygt.
 • Gensidig læring af kulturer
 • Via en stærk opbakning og støtte, på tværs af det offentlige og det private, skabes bedre integration på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.
 • Opbyggelse af et stærkt netværk for både kvinderne og Jobcenteret
 • Samarbejde på tværs af sektorer
 • Projektet kan danne præcedens for resten af landet og agere som inspiration for andre kommuner.

 

MÅLBESKRIVELSE

 • En restaurant der drives af 14 somaliske kvinder, der byder ind med de ressourcer de har, er glade og ude af kontanthjælpssystemet.
 • En virksomhed der har fokus på at skabe mad oplevelser og introduktion/inspiration til kulturer af anden etniske baggrund end dansk.
 • En levende restaurant og et meget aktivt cateringfirma der leverer til hele Aarhus.
 • En virksomhed der sætter fokus på at lære kunder og det omkringliggende samfund om andre kulturer og derigennem skabe en bedre integration af både dem selv, deres børn, naboer og by.

Se artikel i JyllandsPostens Aarhus-tillæg 8. juni 2018: https://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE10666842/10000-sambusaer-skal-saette-fokus-paa-somalisk-mad/ 

 

Væksthusets Forskningscenter udgav i jan. 2019 en rapport: "Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed" og heri står på side 87 lidt om SomaliFood:

Jobcenter Aarhus og SomaliFood

Aarhus Kommune har målrettet arbejdet med målgruppen af langtidsledige borgere med somalisk baggrund. Især har fokusset været på de somaliske kvinder, da disse er

overrepræsenterede i kommunens kontanthjælpssystem. Afdelingsleder Trine Thomsen oplyser blandt andet, at de somaliske kvinder udgør cirka en fjerdedel af de borgere, der

har modtaget kontanthjælp i mere end ti år. Således havde Jobcenter Aarhus iværksat en særlig investeringsmodel, Job i Fokus, for flygtninge og indvandrere, som er ude af

integrationsperioden, hvilket berørte primært kvinder med ikke-vestlig baggrund. 

Gennem diverse jobcafeer skabt af jobcentret i sociale boligområder fik borgerne i målgruppen hjælp til jobsøgningsprocessen, iværksætteri, konkrete jobmuligheder med

mere. Formålet med indsatsen var at tilrettelægge en specialindsats, der tager højde for kvindernes egne ønsker og ressourcer.

Som resultat af denne særlige indsats opstod cateringvirksomheden SomaliFood, hvor 14 somaliske kvinder gik sammen om at åbne deres egen virksomhed med støtte fra

jobcenteret. Som udgangspunkt skulle beskæftigelsesmedarbejderne nemlig være åbne og nysgerrige i forhold til, hvad, kvinderne selv mente, ville forbedre deres beskæftigelsesmuligheder,

og det blev starten på en ny virksomhed. Trine Thomsen siger blandt andet:

”Men det, der bare var helt tydeligt at se, var, hvordan kvinderne blomstrede. Det der med, at vi lyttede til dem, at vi tog dem alvorligt, og at vi hjalp dem med at forfølge deres drømme,

det gjorde, at de pludselig var 100 procent stabile. Og ja, de havde otte børn, men det var ligegyldigt, for de kom alligevel. De tog hygiejnebeviset på en uge, som lå imellem jul og

nytår, hvor alle børnene havde fri. Men kvinderne kom, og de bestod alle sammen. Det, troede vi ikke, kunne lade sig gøre. Noget af det, som alt det her har været med til, er, at vi på

jobcenteret begyndte at få et andet billede af somaliske kvinder, fordi vi ser, at hvis vi møder kvinderne på en anden måde, end det vi har gjort tidligere, så sker der også noget andet.”

Den nye måde at møde de somaliske kvinder på har vist sig at have mange fordele. Som udgangspunkt har fremgangsmåden været med til at ændre kvindernes beskæftigelsessituation,

da de nu har mulighed for at benytte deres kompetencer og ressourcer til at arbejde med det, de har interesse for. Derudover har fremgangsmåden også muliggjort

en fleksibilitet og motivation hos kvinderne, som kom bag på beskæftigelsesmedarbejderne.

Eksempelvis det, at kvinderne formåede at tage deres afgangsbevis, på trods af at børnene have ferie i perioden. Derudover blev beskæftigelsesmedarbejderne også

påvirket af kvindernes motivation, og deres forforståelse af kvinderne har nu ændret sig. Trine Thomsen fortæller om, hvordan man på jobcentret førhen ikke havde mange forventninger

til de somaliske kvinder, hvilket er helt anderledes i dag, hvor medarbejderne har fået en tro på at kunne få kvinderne i arbejde.