Hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper. Et projekt i samarbejde med Tre Ege Kirkens Korshær i Brabrand.

Beboere på Tre Ege, Kirkens Korshær, med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke har nogen tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har haft svært ved at fastholdes i almindelig eller hensyntagende aktivering. Deres baggrund er, at de er kommet til Danmark enten som flygt-ninge eller familiesammenførte. Praksis tyder - indtil nu- på, at det hovedsageligt vil være mænd. FO-Aarhus støtter med midler fra Folkeoplysningsloven.

Fælles for gruppen er dårlige danskkundskaber og dårlig forståelse af det danske samfund. En del af gruppen har så mangelfulde sociale kompetencer, at de fastholdes i en marginalisering, både i forhold til arbejdsmarkedet og den almindelige integration. Endvidere har denne gruppe, grundet de dårlige sociale kompetencer, som oftest et meget begrænset socialt og familiemæssigt netværk. 

En stor del af gruppen har et moderat til middelsvært misbrug, primært af kath og /eller alkohol og hash, samt forskellige psykiske problemer - herunder PTSD.

Med denne gruppe har vi oplevet utallige tilfælde af mangelfuld kontakt, brudte forløb, sagsbehandlere, der står magtesløse og sagsakter, der bærer præg af dette: Mangelfuld afklaring, negativ fremmødestatistik - både til møder med sagsbehandler og i aktiveringsforløb - og deraf en stigmatisering af gruppens individer på samfundets bund. 

På kort sigt er det målet at skabe en god kontakt, opnå tillid og fremme samarbejdslysten hos målgruppen. På længere sigt er det målet at skabe et system, der gør det muligt at kortlægge, beskrive og udvikle deltagernes:

 • Sociale kompetencer.
 • Sprogkundskaber.
 • Indlæringsevne
 • Arbejdsevne.
 • Fysiske helbred.
 • Psykiske helbred.

Dette skal føre til en større forståelse af det danske samfund og større chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet og blive fastholdt der, eller at blive afklaret til anden forsørgelse; alt i alt en bedre integration og en større mulighed for selvforsørgelse.

Derfor er det vigtigt, at der kommer mere fokus på enkeltindividerne i gruppen, således at der kan ske en afklaring og en beskrivelse på personniveau. Dette vil forbedre muligheden for at pege på den enkeltes ressourcer og dermed sikre, at han/hun bliver afklaret ift. arbejdsmarkedet.

Derved opnås også en højere livskvalitet for den enkelte.

Det er ideen med personbeskrivelsen, at den også skal kunne bruges af sagsbehandlere, arbejds- / uddannelsestilbud, botilbud og behandlingssystemer til at støtte og hjælpe brugere mere målrettet. 

Da der til dato kun findes få positive erfaringer fra arbejdet med denne gruppe, og da det er meget svært at fastholde den enkelte i div. tilbud, vurderer vi, at dette projekt vil kunne bidrage væsentligt til en bedre afklaring og en helhedsorienteret indsat på et individuelt niveau. Herved opnås bedre mulighed for et succesrigt match på arbejdsmarkedet.

Der skal tilknyttes medarbejdere, der har stor forståelse for deltagernes psykosociale situation, besidder en stor grad af tolerance, og som er gode til at forstå og gøre sig forståelig på trods af sprogvanskeligheder.

Vi vil tilrettelægge forløbet med et fundament af danskundervisning med en ekstern danskunderviser fra FO-Aarhus. Det skal være i moduler à tre timer. Det skal være om formiddagen på ugens tre første dage.

Om eftermiddagen vil der være moduler med regulær beskæftigelse i køkken, rengøring eller de grønne områder på Tre Ege ud fra en vurdering i samarbejde med brugeren selv af dennes individuelle behov, evner og ressourcer.

Vi vil under afklaringsforløbet samarbejde med jobkonsulenter fra Aarhus Kommune med henblik på viderevisitering.

Sociale kompetencer vil yderligere blive øvet ved fælles aktiviteter ugens resterende to dage, hvor de tilknyttede medarbejdere vil være rollemodeller.

Aktiviteterne kan være brug af et bibliotek eller et socialcenter, besøg i en svømmehal eller en boligforening eller anden træning i at bruge relevante samfundsfunktioner og -tilbud.

Der vil også blive mulighed for at træne dagligdags færdigheder som madlavning, rengøring, vask og indkøb. Der er mulighed for samarbejde med Tre Eges tilknyttede psykiater til afklaring af psykiske problemstillinger.

I samarbejde med psykiateren vil vi også arbejde med målgruppens sygdomsopfattelse, da vi ofte oplever, at målgruppen har meget svært ved at forholde sig til psykiske problemer. Ofte kommer psykiske problemer til udtryk som somatiske lidelser, hvorved en egentlig behandling vanskeliggøres, da fokus ofte vil rettes mod "det ømme punkt" frem for den psykiske lidelse.

Forløbet vil indeholde fælles fysisk træning, kostvejledning, mulighed for fysioterapi, og evt. samarbejde med egen læge.

I løbet af afklaringsforløbet vil der blive indlagt et modul omkring misbrug, hvor der vil blive undervist i både behandlingsmuligheder og skadesreduktion.

I det daglige skal vi følge deltagerne tæt. Det er lige fra morgenvækning og igangsætning af dagen, så deltagerne møder op til undervisning, til at følge med til og i undervisningen og den senere aktivering.

For at kunne styre og dokumentere vores arbejde vil der sammen med hver enkelt deltager i projektet blive udarbejdet en programteori.

Denne vil ud fra deltagerens umiddelbart synlige kompetencer (ved forløbets start) bl.a. beskrive den forventede indsats og de tilsigtede mål.

Dette vil vi løbende evaluere og justere, så det matcher det ressourceniveau, deltagerne er nået til på et givet tidspunkt i forløbet.

Vi kan også løbende følge både de kortsigtede og de langsigtede resultater for den enkelte deltager og for hele projektet.

Hver deltager skal have en logbog, der dels kan dokumentere fremmødet i projektet, dels kan vise noget om hvordan, hvor meget / hvor aktivt den enkelte har deltaget.

For at sikre kvaliteten i arbejdet planlægger vi også et samarbejde med Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet ( UC2).

Hvordan giver projektet forandring i den enkelte brugers liv (forandringsteorien i projektet).

Det er vigtigt at have flg. for øje om målgruppen:

 • Mange af deltagerne har et misbrug. Medarbejderne på Tre Ege ved meget om, hvad et misbrug gør ved menneskers evne til at forstå, forandre, have overskud etc.
 • Mange af deltagerne har psykiske problemer / lidelser. Medarbejderne ved en del om dette, og Tre Ege har en psykiater tilknyttet, med en stor indlevelsesevne i og forståelse for marginaliserede "patienter". Han kan både snakke med deltagerne og undervise / supervisere medarbejderne.
 • Deltagerne har anden etnisk baggrund end dansk. Dette har vi i de sidste 5 - 10 år lært mere og mere om, og forstår derfor mange af reaktionsmønstrene og holdningerne, som deltagerne kommer med.
 • Mange af deltagerne har en "nomadementalitet", hvorfor det for dem er naturligt at bryde op, når forholdene ikke er tilfredsstillende.
 • De har meget ofte oplevet, at de i Danmark skal deltage i forskellige "tilbud", uden (umiddelbar) mulighed for selv at være med til at forme disse.
 • Mændene har en "ud af huset" kultur (mens kvindernes domæne i høj grad er hjemmet). Det vil ofte føles vigtigere at mødes med andre mænd væk fra hjemmet (boformen) end at blive og deltage i en aktivitet / komme til et møde.

Læg dertil den tidligere nævnte manglende forståelse af og mistro til det danske system. 

Den grundlæggende gode kontakt og tillidsopbygningen er afgørende. Gennem sprogundervisningen og aktiviteter, som deltagerne selv har indflydelse på, vil vi forsøge at bryde stigmatiseringen.

Vi ønsker at bibringe deltagerne en "Det-kan-nytte" oplevelse. Jo mere værdi, vi tillægger dem, og jo tydeligere, vi kan vise dem en grundlæggende respekt, jo større chance er der for at fastholde dem så længe, at de kan mærke muligheden for forandring.

Nogle vil for første gang i deres liv få hjælp til at lindre PTSD eller måske medicineres for ADHD, ligesom en mindskning af misbrug vil frigøre ressourcer.

Ethvert skridt i positiv retning vil føre nye anerkendelser med sig, og åbne for nye muligheder.

En voksende grad af medbestemmelse og indflydelse på egen livssituation skal skabe overskuddet og drivkraften til at blive i et aftalt forløb.