Projektet er et forløb for flygtninge og indvandrere etableret i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Lærdansk/Aarhus og FO-Aarhus.

Kursister henvises til visitation på Lærdansk/Aarhus med henblik indplacering på hold niveau. FO-Aarhus er tovholder på projektet.

Undervisningen foregår på Lærdansk/Aarhus´afdeling på Paludan Müllers Vej 82-84, 8200 Aarhus N.

Formåletmed projektet er at bibringe flygtninge og indvandrere, der har behov for særlig støtte og hjælp, muligheden for bestå Danskuddannelse 1 eller Danskuddannelse 2 samt give viden og indsigt i dansk kultur og samfundsforhold.

Målgruppenbestår af flygtninge og indvandrere, der

  • har en relativ kort eller ingen skolegang fra hjemlandet eller en skolebaggrund der ikke umiddelbart kan anvendes i Danmark
  • har bestået Danskuddannelse 1 (DU1) modul 1 og 2 eller Danskuddannelse 2 (DU2) modul 1 og 2
  • er motiveret for skolegang 25 timer ugentligt i tidsrummet kl. 8.30 til kl. 14.00
  • er parat til aktiv deltagelse i udviklingen af danskevner, tilegne sig viden om dansk kultur og samfundsforhold samt indsigt i arbejdsmarkedsforhold (normer, regler, kultur og muligheder)
  • er indstillet på praktikforløb af min. 2 ugers varighed
  • kan indgå i samarbejde med andre kursister og arbejde både med projekter i gruppearbejde og selvstændigt

Projektets indholder:

  • undervisning i dansk sprog: mundtlig kommunikation, funktionel læsning, grammatik, skriftlig formulering og brug af IT til kommunikation. Der arbejdes med forskellige undervisningsmetoder og samarbejdsformer.
  • undervisning i samfundsfag: nyhedsstof, kultur-, demokrati-og samfundsforståelse, arbejdsmarkedsforhold, erhvervs- og uddannelsesmuligheder samt IT.
  • individuel vejledning med henblik på personlig afklaring
  • praktik: min. 2 ugers praktik på virksomhed eller på uddannelsesinstitution

Undervisningen foregår i et vist omfang på tværs af holdene med henblik på fælles aktiviteter, erfaringsudveksling og det bedst mulige samarbejde. Derudover for bedst mulig udnyttelse af fælles lokale og IT ressourcer.

Ved afslutning af et forløb vurderes det, om kursisten kan have fordel af at forsætte på projektet fx for at arbejde henimod afslutning med Prøve i dansk 1 eller dansk 2, eller kursisten skal udsluses til anden aktivitet, job eller uddannelse. Denne vurdering foretages i samarbejde med sagsbehandler.

Organisering -hvert halve år udbydes DU1 hold (fælles modul 3 - 6) og DU2 hold (fælles modul 3- 6). Projektet har løbende optag.

Kursisterne optages efter visitationen og bevilling fra sagsbehandler i Århus Kommune. Holdene sammensættes efter kursistens dansk niveau.

DU1 og DU2 er modulbaseret dansk med afsluttende modul 6 -  (Prøve i dansk 1 eller dansk 2). Hvert modul tager ca. 5 - 6 måneder.

Projektethar eksisteret siden medio 1990'erne med justeringer undervejs.


Personale:

Visitator/vejleder og sproglærere -  Lærdansk/Aarhus

Samfundsfagslærere og daglig projektkoordinator - FO-Aarhus


Kontakter:

FO - Aarhus - skoleleder Torben Dreier                     tlf. 87 46 45 00

Lærdansk/Aarhus - forstander Heri Körner              tlf. 87 32 54 00

 

 

FO-Aarhus bakker i det hele taget op om samarbejdet i Dansk Folkeoplysnings Samråd om initiativet: Folkeoplysning for Flygtninge