Allegro

Mange EU borgere har af forskellige grunde - økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige eller geografiske - ringe eller ingen mulighed eller tradition for at deltage i sprogundervisning.

Arabesk

Målet med Arabesk var at indføre kvindelige flygtninge/indvandrere uden traditionel skoleerfaring i et skole/aktiveringsforløb.

Billedspor

Billedspor er undervisning og kultur, hvor sindslidende og kunstnere sammen arbejder med kulturproduktioner

Clapps

Clapps formål var at producere efteruddannelses cd'er dansk-engelsk og engelsk - tysk.

Club 60+

Herrefrokost og sport mod ensomhed.

College Århus

Gennem College Aarhus får du faglige kundskaber og andre nødvendige kompetencer, som giver adgang til disse uddannelser, og gør det muligt for dig at komme videre med et arbejde eller en videregående uddannelse.

Danskundervisning på virksomheder

Kompetenceudvikling for fremmedsprogede medarbejdere 2001-2002.

Den halve himmel

Den Halve Himmel havde til opgave at afklare udenlandske kvinder med særlige behov og komplekse problemer, såvel personligt som på det erhvervs- og uddannelsesmæssige plan. 

En hel dag - en hel verden

Projektet er et forløb for flygtninge og indvandrere etableret i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Lærdansk/Aarhus og FO-Aarhus.

Én indgang

I 2011 var FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle, sammen med flere underleverandører, en af vinderne af Aarhus Kommunes udbud

Fast

IT- undervisning for unge døve.

Firmastewardesserne

Kurset uddannede ledige mellem 25 og 50 år til at servicere ansatte og kunder i mindre og mellemstore virksomheder, samt at kunne afløse i ikke-komplicerede kontorfunktioner.

Fleksjob i Horsens

Forløb hvor FO-Aarhus hjalp ledige på vej mod et fleksjob.

FUU- Den Fri UngdomsUddannelse

FUU var et tilbud, der supplerede de mere traditionelle ungdomsuddannelser som adgang til arbejde eller fortsat uddannelse.

Førtidspensionister

Personligt udviklingsforløb for førtidspensionister

Gjesing Fritidsskole

Kurser for unge og voksne udviklingshæmmede.

Godt Begyndt

Via undervisning ønskede man at styrke udlændinges skriftlige kompetencer og læsefærdighed. 

Grønne Guider

De Grønne Guider arbejdede med projekter som støttede en miljøvenlig udvikling i Aarhus Kommune.

Interlida

Et interaktivt sprogkursus med litauisk og dansk som både modersmål og fremmedsprog.

IT for revalidender

Et IT-undervisningsforløb med afklaring, IT-opkvalificering, mulighed for test på pc-kørekort og evt. pc-erhverv niveau og værkstedsaktivitet for revalidende.

IT- skolen

Formålet var at deltagerne skulle opnå PC-kvalifikationer som dækkede behovet i mindre virksomheder i en pædagogisk ramme.

Job Breaker

Obligatorisk jobsøgningkursus for ledige i offentlig jobtræning med mulighed for efter kurset at bruge stedet som jobsøgningsværksted med adgang til jobkonsulent. 

Job X

Job X var en uges jobsøgningsforløb som forberedelse til ansættelse i et løntilskudsjob i Aarhus Kommune.

Jobplacering fra 2001

Jobplacering af flygtninge/indvandrere sætter vedvarende fokus på opgaven, at skaffe jobplaceringer. Den jobsøgende vil indgå i et arbejdssjak på baggrund af individuelt behov, hvor de jobsøgende deltager i arbejdsopgaverne sammen med øvrige medarbejdere i firmaet.

Jobplacering fra 2007

FO-Aarhus bragte sammen med Århus GF ledige i job. Målet var at placere de jobsøgende i ansættelser hos private virksomheder.

Jobrotation

Fremme beskæftigelsen hos ledige på kontanthjælp og dagpenge og beskæftigede flygtninge/indvandrere ved at sluse dem ind på arbejdsmarkedet rengøringsbranchen.

Jobværkstedet

Et værksted for dem, der aktivt søger arbejde 

Jysk Fobiskole

Tilbud til personer, som er begavet inden for normalområdet, men som på baggrund af overdreven angst ikke er i stand til at bruge de eksisterende uddannelses- og arbejdsmarkedsmuligheder. Skolen etableres som et 3-årigt forsøg med henblik på at blive permanent.

Laboratoriet på Samsø

Målgrupper: Ledige på Samsø der hører ind under RAR's målgruppe definitioner

Lærlingeprojekt

Alle er vindere, når en virksomhed og en lærling indgår en samarbejdsaftale

Museumsprojekt

Målgruppe: Arbejdsløse der ønsker at komme i fleksjobs som servicemedarbejdere

Netbaseret sprogundervisning

Udvikle og afprøve nye, IT støttede undervisningsformer inden for folkeoplysningen med udgangspunkt i nyudviklet software til netbaseret sprogundervisning

Netværksteder

Skabe være- og aktivitetsteder i nærmiljøet (Gellerup området) med tilbud om undervisning og fritidsaktiviteter for børn og voksne blandt flygtninge og indvandrere.

Ny Chance

Det enkelte forløb var individuelt og udgjorde op til 25-30 timer pr. uge i 13 uger. Forløbet for den enkelte kunne være på færre end de 25 timers, hvis det aftaltes med den enkelte sagsbehandler.

Nye veje til arbejde

Hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper. Et projekt i samarbejde med Tre Ege Kirkens Korshær i Brabrand.

Ord og Liv

Styrkelse af indvandres integrationsmuligheder gennem afklaring af deres uddannelses- og erhvervsønsker og -evner. At bringe deltagernes skriftlige og mundtlige dansk på profiltest-niveau og undervise dem i tekstbehandling og andre PC-funktioner i projektorienteret undervisning.

Ordblinde og akupunktur

Målet med dette projekt er at hjælpe ordblinde til hurtigere at blive bedre til at læse, skrive og stave. Midlet er en kombination af traditionel danskundervisning for ordblinde, øreakupunktur og sansemotorisk træning.

Overhalingsbanen

Tilbød narkomaner i metadonbehandling aktivitet og undervisning som alternativ til et liv på gaden

Propylon

Et 16 ugers erhvervsrettet kursus med hovedvægt på edb-undervisning. Især lægges vægt på edb-programmer som anvendes indenfor handels- og engrosområdet.

Renholdet

Renholdet har til formål at skaffe udlændinge med interesse i rengøring, ansættelse i rengøringsbranchen, og sikre at den enkeltes situation optimeres, således at en evt. erhvervet status som selvforsørgende kan fastholdes. 

Sam Skolen

Et projektforløb for voksne flygtninge og indvandrere med behov for et særligt tilrettelagt forløb.

Service Hyttefade

Projektet var rettet mod mænd og kvinder over 18 år, der havde svært ved at opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp, og som ønskede beskæftigelse indenfor serviceområdet: rengøring, hotel, kontorblæksprutte, altmuligmand, pedelmedhjælper

Somaliere i jobfokus

Formålet med Projekt Somaliere i Jobfokus var at bidrage til en forøgelse af somalieres beskæftigelse i forhold til rapporten, der påviser, at kun en ud af ti kvinder og to ud af ti mænd i denne gruppe af flygtninge har beskæftigelse:

SomaliFood

SomaliFood er et vejlednings- og opkvalificeringsprojekt for ledige somaliske kvinder, der ønsker at blive klædt på til at kunne drive egen café/restaurant/catering.

Straksafklaring

Straksafklaring - vejledning og planlægning af din fremtid

Tanker på Tværs

Med et nyt og dynamisk aftenskoletilbud ønsker FO-Aarhus at bidrage til at skabe øget medborgerskab og kendskab blandt flygtningene til det samfund, de er blevet en del af.

Teater TIMP

Teater TIMP er et teater- og musikprojekt for psykisk sårbare. Lukket i 2019.

TegnKom

Kommunikationseksperimentarium for hørehæmmede og døvblevne.

Tilværelse med Udsigt

Formål
At finde vedvarende beskæftigelse, evt. beskyttet, på det private arbejdsmarked for en gruppe mennesker, der har prøvet adskillige uddannelses- og arbejdsforløb gennem de første 10 år efter folkeskolen. Mennesker, der i kraft af et socialt eller psykisk handicap ikke kan udnytte deres ressourcer optimalt.

ØKOgal/Café Kaffegal

ØKOgals og Café Kaffegals sociale mission er at opkvalificere psykisk sårbare mennesker i forhold til sociale, personlige og faglige kompetencer via kommerciel virksomhedsdrift og med fokus på empowerment og recovery.

Østjysk KompetenceCenter

Østjysk KompetenceCenter er et samarbejde mellem 7 uddannelsessteder i de 4 østjyske kommuner. De samarbejder for at give virksomheder og deres medarbejdere nem og hurtig adgang til en bred vifte af muligheder inden for efteruddannelse.

Aarhus Kompasset

FO-Aarhus inviterer nye danskere med flygtningebaggrund til at deltage i en lang række af frivilligbårne kulturelle og sociale tilbud i projekt Aarhus Kompasset.