Parat Til Start er et tilbud til unge/voksne med lettere udviklingshandicap, som behøver uddannelse for at kunne udfylde en plads på arbejdsmarkedet. FO-Aarhus støtter med midler fra Folkeoplysningsloven.

Mål: En uddannelse på Parat Til Start styrker eleven i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, sådan at eleven er bedre rustet til at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i voksenlivet

Målgruppe: Målgruppen er unge med særlige behov. Gruppen spænder over mange forskellige diagnoser. Flere har tillige en psykiatrisk overbygning f.eks. borderline, ADHD, autisme i lettere grad. Nogle kan være tidligt omsorgssvigtede. Mange har manglende realistisk indsigt i egen formåen og udviklingspotentiale. Mange har svært ved at begå sig socialt og har særdeles svært ved at skabe nye relationer og kontakter.

Skolen: Vi byder ind med en rummelig og favnende skole, hvor mange forskellige elever med forskellige udfordringer og diagnoser trives, lærer og udvikler sig. I dagligdagen arbejder vi aktivt og bevidst på at skabe denne rummelige og favnende kultur.

Visitering til skolen foregår via vejleder i STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller sagsbehandler i kommunen. Eleven får, på skolen, tildelt en kontaktlærer. Skoledelen:

Vi har struktur og mødepligt. Vi har et fast skema, som brydes op en gang i mellem med temauger, ekskursioner og studieture. Eleven følger, til daglig, et individuelt tilrettelagt skema med fag: Almene fag såsom dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, kunstneriske fag såsom mandala, håndarbejde, krop og kostfag såsom madlavning, ernæring og motion samt selvudviklingsfag.

Praktisk del:

Den praktiske del foregår via praktikker på arbejdsmarkedet. Denne del har en væsentlig plads i vores uddannelsesforløb. Praktikkerne er individuelt tilrettelagt sammen med elevens kontaktlærer. De kan være i både offentligt og privat regi. Typisk efter det første år begynder vi, sammen med eleven, at finde frem til realistiske praktikønsker. Eleven kommer ud i praktikker, kommer tilbage på skolen i kortere eller længere perioder og bearbejder / evaluerer praktikken og følger sit skema. Der kan også laves en kombination af praktik og skolegang på samme tid; f.eks. to dages praktik, tre dages skole. Eleven prøver typisk flere forløb inden det rette område og eventuelle job er fundet.

Metoder:

I alle fag lægger vi vægt på at udvikle kreativ og problemløsende tænkning. Vi lægger vægt på at øge selvindsigt og tage ansvar for eget liv. Vi lægger vægt på at den enkelte elev har en basal indsigt i og forståelse for samfundet omkring dem. Vi har struktur og klare rammer som giver eleverne den fornødne tryghed til at turde åbne sig til at modtage læring og udvikle sig

Vi arbejder kontinuerligt med social fremtoning og sociale relationer; f.eks at kunne indgå positivt i gruppesammenhænge, kunne sige til og fra i sociale sammenhænge, pleje venskaber, forholde sig til almindelige normer og regler mm. Vi arbejder med selverkendelse og egne adfærdsmønstre. Vi lægger vægt på at vores skole er et rart sted at være.

Vi har tæt samarbejde med STU-vejledere, sagsbehandlere, bostøtter, forældre og andre relevante omsorgspersoner.

Udslusningsdelen:

Når en elev er ved at være færdig med sit forløb på Parat Til Start, deltager vi i samtaler og møder med vejledere, sagsbehandlere og andre relevante kontaktpersoner. Således sikrer vi, at der bliver en glidende overgang fra forløbet på Parat Til Start til det nye eleven skal i gang med. Vi tilstræber, at enhver elev har en konkret plan for et videre forløb.

Eleverne kommer typisk i flexjob som f.eks. hyldetrimmer i supermarkeder medhjælper i butikker, medhjælper i kantine, blæksprutte på kontor. Andre elever fortsætter videre i andre beskæftigelses-og uddannelsesforløb.

Egen hjemmeside klik her: https://da-dk.facebook.com/parat.start

Video om Parat til start